Podmínky a pravidla užívání

Přijetí podmínek webové stránky Sylphar

Webové stránky REMESCAR.COM ("stránka") jsou on-line informační servis poskytovaný společností Sylphar („REMESCAR.COM“) v souladu s následujícími Všeobecnými podmínkami. PŘED ZAČÁTKEM POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK SI PODROBNĚ PROSTUDUJTE TENTO DOKUMENT. VSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SOUHLASÍTE S PRAVIDLY A PODMÍNKAMI NÍŽE. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, DOPORUČUJEME, ABYSTE TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVALI ANI NA NĚ NEVSTUPOVALI. REMESCAR.COM MŮŽE TYTO PODMÍNKY PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT, TAKOVÉTO AKTUALIZACE JSOU AKTUÁLNÍ IHNED PO JEJICH UVEŘEJNĚNÍ. SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE TYTO PODMÍNKY PRŮBĚŽNĚ PROČÍTAT, ABYSTE SI TĚCHTO ÚPRAV BYLI VĚDOMI A VÁŠ PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK BYLO VÁZÁNO AKCEPTOVÁNÍM TĚCHTO UPRAVENÝCH PODMÍNEK.

1. Copyright, licence a předložení návrhů.

Celý obsah této stránky je chráněn mezinárodním copyrightem a právy registrované značky. Vlastník copyrightu a registrované značky je REMESCAR.COM, jeho přidružených osob a poskytovatelů licencí třetí strany. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY REPRODUKOVAT, DUPLIKOVAT, KOPÍROVAT, PRODÁVAT, OBCHODOVAT S NIMI, NEBO JINAK VYUŽÍVAT PRO KOMERČNÍ ÚČELY, A TO SE TÝKÁ MATERIÁLŮ NA STRÁNKÁCH, TEXTŮ, GRAFIKY AI SOFTWAROVÉHO KÓDU. Můžete si tisknout a stahovat části materiálů z různých částí stránky výhradně pro své nekomerční použití za předpokladu, že nedojde ke změně ani smazání žádných copyrightových ani vlastnických znaků z materiálů. Souhlasíte s poskytnutím REMESCAR.COM neexkluzivní, royalty-free, celosvětovou, věcnou licencí k reprodukci, distribuci, přenášení, vytváření derivátů, veřejným vystavením a představením jakýchkoliv materiálů a dalších informací (zahrnujících, bez omezení, nápady obsahující tamtéž nové nebo vylepšené výrobky a služby) na veřejných místech stránky (jako buletinových radách, fórech a diskusních stránkách) nebo prostřednictvím e-mailu na REMESCAR.COM v každém případě, v jakýchkoliv nyní známých médiích nebo i od tohoto okamžiku vyvinutých. Také poskytujete REMESCAR.COM právo použít Vaše jméno s předloženými materiály a dalšími informacemi stejně jako s reklamními, marketingovými a promočními materiály k nim vztaženými. Souhlasíte, že REMESCAR.COM nehrozí žádný postih za žádné domnělé nebo skutečné zasažení nebo zpronevěření vlastnických práv ve vaší komunikaci s REMESCAR.COM.

REGISTROVANÁ ZNAČKA

Publikace, produkty, obsah nebo služby okazující se ke stránce nebo na ní zveřejněné jsou výhradními registrovanými REMESCAR.COM. Další produkty a názvy společností zmíněné na stránce mohou být registrovanými značkami jejich příslušných vlastníků.

2. Použití stránky.

Rozumíte, že vyjma informací, produktů a služeb jasně identifikovaných jako pocházející od REMESCAR.COM, REMESCAR.COM neoperuje, nekontroluje ani neschvaluje žádné informace, produkty nebo služby na internetu, žádným způsobem. S výjimkou REMESCAR.COM-identifikovaných informací, produktů a služeb, jsou všechny informace, produkty a služby nabízené stránkou nebo na internetu nabízeny třetími stranami, které jsou přidružené k REMESCAR.COM. Také rozumíte, že REMESCAR.COM nemůže garantovat a negarantuje ani nezaručuje, že soubory určené pro stahování ze stránky neobsahují viry, Trojské koně a další kódy, které projevují poškozující nebo ničící vlastnosti. Jste zodpovědní za uskutečnění dostatečných procesů a míst kontroly, abyste uspokojili své vlastní požadavky na přesnost vstupu a výstupu a na udržení vnějších prostředků stránky pro rekonstrukci a jakoukoliv ztrátu dat.

ROZUMÍTE, ŽE MÁTE ÚPLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKA ZA POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A INTERNETU. REMESCAR.COM POSKYTUJE STRÁNKU A INFORMACE SPOJENÉ S NÍ "TAK JAK JSOU" A NEDĚLÁ ŽÁDNÁ VYJÁDŘENÍ ANI IMPLICITNÍ ZÁRUKY, POŽADAVKY (BEZ OMEZENÍ ZAHRNUJÍCÍ ZÁRUKY NÁZVU NEBO NENARUŠENÍ, NEBO IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL) S OHLEDEM NA SLUŽBY, ŽÁDNÉ PRODEJNÍ INFORMACE NEBO SLUŽBY POSKYTNUTÉ PŘES SERVIS NEBO OBECNĚ NA INTERNETU, A REMESCAR.COM NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ POPLATKY NEBO POŠKOZENÍ VYVSTÁVAJÍCÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z JAKÉKOLIV TAKOVÉ TRANSAKCE. JE VÝHRADNĚ VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ VYHODNOTIT PŘESNOST, KOMPLEXNOST A UŽITEČNOST VŠECH NÁZORŮ, RAD, SLUŽEB, PRODEJŮ A DALŠÍCH INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH SKRZE SERVIS A INTERNET OBECNĚ. REMESCAR. NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ A BEZCHYBNÉ NEBO ŽE POŠKOZENÝ SERVIS BUDE OPRAVENÝ.

DÁLE ROZUMÍTE TOMU, ŽE PŘIROZENOU PODSTATOU INTERNETU JE OBSAH NEUPRAVENÝCH MATERIÁLŮ, Z NICHŽ NĚKTERÉ MOHOU MÍT SEXUÁLNĚ OTEVŘENÉ NEBO VÁS MOHOU URÁŽET. VÁŠ PŘÍSTUP K TAKOVÝM MATERIÁLŮM JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. REMESCAR.NEMÁ ŽÁDNOU KONTROLU NAD TAKOVÝMI MATERIÁLY, ANI ZA NĚ NEMŮŽE NÉST ZOODPOVĚDNOST.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE REMESCAR.ZOODPOVĚDNÝ ZA (I) ZÁDNÉ NEHODY, ZÁVAŽNÉ NEBI NEPŘÍMÉ POŠKOZENÍ, (VČETNĚ, ALE NE BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU ZISKU, OBCHODNÍ PŘERUŠENÍ, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO INFORMACÍ, A TAK PODOBNĚ) VYVSTÁVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT SLUŽBY NEBO INFORMACE NEBO TRANSAKCE POSKYTNUTÉ NA SLUŽBĚ, NEBO STAŽENÉ ZE SLUŽBY NEBO JAKÉKOLIV ZPOŽDĚNÍ TAKOVÝCH INFORMACÍ NEBO SLUŽEB. I KDYBY REMESCAR.COM NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCŮM BYLA SDĚLENA MOŽNOST TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ, NEBO (II) JAKÝKOLIV NÁROK NA PŘIPSATELNÉ CHYBY, OPOMENUTÍ, NEBO DALŠÍ NEPŘESNOSTI E SLUŽBĚ NEBO V MATERIÁLECH A INFORMACÍCH ZE SLUŽBY STAŽENÝCH. PROTOŽE NĚKTERÉ ZEMĚ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁVAZNÉ NEBO NEPŘÍMÉ POŠKOZENÍ, PROTO SE VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT. V TAKOVÝCH STÁTECH REMESCAR.COM JE ODPOVĚDNOST OMEZENA NA NEJVÍCE MOŽNÝ ROZSAH, KTERÝ PŘIPOUŠTÍ PRÁVO.

REMESCAR.COM v žádném případě nezastupuje žádnou webovou stránku, ze které získáte přístup na stránku nebo na níž je na stránku odkaz. Když přistupujete na web, který není REMESCAR.COM, prosím pochopte, že tento web je nezávislý na REMESCAR.COM a že REMESCAR.COM nemá žádnou kontrolu nad obsahem této stránky. Navíc odkaz na web REMESCAR. neznamená, že REMESCAR.COM neschvaluje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah nebo použití takovéto webové stránky.

3. Odškodnění.

Souhlasíte s odškodněním, obranou a udržením neškodnosti vůči REMESCAR.COM, jejími úředníky, řediteli, zaměstnanci, agenty, držiteli licencí, dodavateli a jakoukoliv třetí stranou poskytovatelů informací službám od všech a proti všem ztrátám, výdajům, poškozením, poplatkům, zahrnujícím rozumné poplatky právníků, vyplývající z jakéhokoliv porušení této dohody (včetně nedbalého nebo nesprávného chování) vámi nebo jakoukoliv jinou osobou, která využívá služby.

4. Práva třetích stran.

Podmínky v odstavcích 2 (Použití stránky) a 3 (Odškodnění) jsou ve prospěch REMESCAR.COM a jejích úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů, držitelů licencí, dodavatelů a jakýchkoliv třetích stran poskytovatelů informací službám. Každý z těchto jednotlivců a subjektů by měl mít právo dožadovat se a prosadit tato opatření přímo proti vám vlastním jménem.

5. Termín; vypovězení.

Tyto podmínky mohou být vypovězeny kteroukoliv stranou bez upozornění, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. Ustanovení odstavců 1 (Copyright, licence a předložení návrhů), 2 (Použití stránky), 3 (Odškodnění), 4 (Práva třetích stran) a 6 (Různé) by měly přežít jakékoliv vypovězení těchto podmínek.

6. Různé.

Tato dohoda by měla být řízena a chápána v souladu s belgickým právem a aplikována na dohody vytvořené a vykonávané v Belgii. Souhlasíte, že jakákoliv právní akce nebo soudní řízení mezi REMESCAR.COM a vámi z jakéhokoliv důvodu se týkající této dohody nebo závazků stran zde zmíněných by měly být přeneseny výhradně k federálnímu nebo státnímu soudu kompetentní jurisdikce sídlícího v Belgii. Jakákoliv příčina akce nebo nároku s respektem k službám musí být zahájena do jednoho (1) roku po uzavření nároku nebo příčiny. Neúspěch REMESCAR.COM na trvání na nebo vynucení dodržení striktního výkonu jakýchkoliv podmínek této dohody by neměl být považován jako zřeknutí se jakýchkoliv podmínek nebo práv. Samozřejmě ani v průběhu provedení mezi stranami nebo obchodní praxí by nemělo dojít k žádné modifikaci podmínek dohody. REMESCAR.COM může převést svá práva a povinnosti spadající pod tuto dohodo jakékoliv straně kdykoliv bez předchozího upozornění.

Všechna práva, která zde nejsou přímo vyjádřena, jsou vyhrazena.

Váš distributor

Mark Distri, spol. s r.o.

Pod Belárii 784/2, Praha 4, 143 00
+420 244 401 993
www.markdistri.cz

Výrobce

Sylphar logo

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle
Belgium

Tel. +32 9 321 70 80

www.sylphar.com

Privacy policy